2.0 Projektin elinkaari

Mukaan Projektinhallintainstituutti (PMI), projektin elinkaari koostuu seuraavista osista:

elinkaari

Tämä osio perustuu oletukseen, että hanke on jo palkittu sinulle ja hankkeen peruskirja on laadittu asianmukaisesti. Hankkeen peruskirjan tulee sisältää lyhyt ja tarkka selvitys hankkeesta sekä sopivan projektipäällikön nimeäminen. Hankkeet voidaan käynnistää myös kaupallisilla sopimuksilla erityisesti konsultointiyritysten tapauksessa. Yksityiskohtainen kuvaus eri vaiheista projektin elinkaaren aikana on seuraava:

Vihkiminen #

Alkuvaiheessa määritetään projektiryhmä ja projektin parametrit. Se sisältää hankkeen riskien ja hyötyjen analyysin, sidosryhmien odotukset ja projektin tavoitteiden muuttamisen. Projektiryhmä valitaan heidän asiantuntemuksensa, taitonsa ja vaaditun roolinsa mukaan. Lopuksi laaditaan yksityiskohtainen SOW (Statement of Work), joka sisältää yleiskatsauksen hankkeen tuloksista lopputuotteiden tai -palvelujen muodossa.

Suunnittelu #

Suunnitteluvaiheessa kartoitetaan kaikki projektin prosessit eli aikataulut, roolit ja vastuut, suoritukset, hankkeen kustannukset, laajuus ja jokaisen tiimin jäsenen panos. Tämä vaihe päättyy muodostamalla yksityiskohtainen projektinhallintasuunnitelma . Tämä suunnitelma sisältää tarkennetun hankkeen laajuuden sekä selityksen hankkeen toteuttamisesta, seurannasta, valvonnasta ja sulkemisesta. On huomattava, että tätä asiakirjaa käytetään projektin lähtökohtana koko hankkeen elinkaaren ajan.

Toteutus #

Toteutusprosessi voidaan yksinkertaisesti ymmärtää projektinhallintasuunnitelman käytännön sovelluksena. Lisäksi tähän vaiheeseen sisältyy myös ehdotettujen korjausten tai muutosten täytäntöönpano.

Valvonta ja valvonta #

Tämä vaihe sisältää eri prosessien aktiivisen seurannan sen varmistamiseksi, että työnkulku ei poiketa alkuperäisestä suunnitelmasta. Hankesuunnitelman päivittämiseksi ja muuttamiseksi käytetään tavanomaista muutoksenhallintamenettelyä. Lisäksi siihen sisältyy myös uusien projektien suoritteiden lisääminen ja hyväksyminen.

Sulkeminen #

Hankkeen sulkeminen tai lopettaminen edellyttää vain saavutettujen tulosten hyväksymistä ja koko prosessin tai minkä tahansa vaiheen sulkemista. Se edellyttää myös suoritusten tarkistamista sidosryhmien ja tiimisi mieltymysten mukaisesti. Tämän vaiheen lopussa laaditaan muodollinen hankkeen päätösasiakirja sekä hankkeen arviointiraportti.